ADV (Associació Defensa Vegetal)

El desembre de 2014 es constitueix una associació de defensa vegetal a la nostra cooperativa, amb el nom d’“ADV CELLERS DOMENYS, assoc.”.

Amb l’objectiu de resoldre millor els reptes dels nou temps i donar un servei de qualitat es crea aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Serà objecte de l’Agrupació les finalitats següents: 

a)    L’establiment i execució de programes col·lectius de lluita contra plagues i malalties dels cultius (Gestió Integrada de Plagues).

b)    Impulsar la gestió integrada de plagues en l’àmbit d’actuació de l’associació.

c)    La col·laboració activa en l’organització, control i execució de les mesures sanitàries dictades o que es dictin per l’autoritat competent per a la prevenció i lluita contra plagues i malalties que afecten als cultius de la zona (monitorització de plagues -trampes-, avisos de tractaments, assessorament en GIP...).

d)    Realització de cursos de formació en aquestes matèries.

AVISOS ADV

Segueix-nos