Política de privacitat, Nota Legal i Política de cookies

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS I OFERTES COMERCIALS

CELLERS DOMENYS, és la marca comercial de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL. CELLERS DOMENYS actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts d'aquesta web. Per tant, l'activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d'aquest domini i que operen amb la marca CELLERS DOMENYS atenent per qüestions comercials i administratives a l'adreça següent: Prat de la Riba, 18, Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).

1. CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, en el mateix moment que l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent d'altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o no utilitzar malament un vincle, tant al connectar-se a la Web de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la Web de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL.

3. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació: 
• Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la Web. 
• Disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
• Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

4. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació que conté la web. CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades fiables, però malgrat que s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quan a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de productes.

5. INFORMACIÓ SOBRE LAS EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa. Així mateix, CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del flux elèctric o qualsevol altre classe de dany indirecte que afecti als Usuaris per causes alienes a CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin esmenats, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d'altres components nocius, sense el perjudici que CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL realitza els seus millors esforços per evitar aquesta classe d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, així com els continguts introduïts a la xarxa mitjançant les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i per això estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL En conseqüència, tots els continguts que es mostren en diversos websites i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL o de terceres persones titulars d'aquests continguts que han autoritzat degudament la seva inclusió als diversos websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització d'aquestes webs, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i estan, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment del que s'assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i la resta d'expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris mitjançant els serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis oferts a la mateixa web, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que mitjançant les seves pàgines Web puguin introduir-se a la xarxa continguts o opinions, considerats racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el Servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfundible el contrari, en els casos on per la naturalesa dels serveis o continguts fos possible, s'entén que autoritzen CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'observacions, opinions o comentaris com aquests, durant el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d'aquesta classe, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

D'acord amb el que s'assenyala al paràgraf anterior, CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, està autoritzada igualment a modificar o alterar observacions, opinions o comentaris com aquests, per tal d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol classe de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre les mateixes.

Queda prohibit qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i la resta d'expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç dut a terme per CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com una lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL no assumirà cap mena de responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts, serveis, productes... de terceres persones, als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des del website de CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL 

Segueix-nos